Adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

Ez nagyon hosszú lesz, és csak azért írjuk le, hogy tudd, minden rendben zajlik...
Vásárlóink és a hírlevelünkre feliratkozók többségének fontos, hogy milyen módon történik a megadott adatok kezelése. Ezért különösen gondosan és a jogszabályoknak megfelelően járunk el. A regisztrációhoz szükséges adataidat diszkréten kezeljük, harmadik személy részére nem adjuk ki. Természetesen nem használjuk fel reklámanyagok és hírlevelek kiküldésére sem (csak akkor, ha kifejezetten a hírlevélre iratkozol fel).

Bővebben...

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Fekete Mandala Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által a www.velocitybp.hu oldalon (a továbbiakban: weboldal) üzemeltett Velocity Budapest Kerékpárbolt & Szerviz (a továbbiakban: Velocity Budapest) webáruház szolgáltatásához kapcsolódó regisztráció (a továbbiakban: regisztráció), a webáruház által kínált termékek megrendelésekor, valamint a Velocity Budapest által elektronikusan küldött Hírlevelére (a továbbiakban: Hírlevél Szolgáltatás) történő feliratkozáskor megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a mindenkor hatályos tájékoztatót honlapján a http://www.velocitybp.hu/adatvedelem cím alatt folyamatosan elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

Felhasználó az a személy, aki a Velocity Budapest weboldalán regisztrál vagy a Velocity Budapest webáruház szolgáltatásának igénybevétele során személyes adatainak megadásával megrendelést ad le,  valamint az a személy, aki adatainak megadásával feliratkozik a Velocity Budapest Hírlevél Szolgáltatására. A jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése után a Velocity Budapest weboldalán történő regisztrációval illetve a személyes adatoknak a megrendeléssel egyidejűleg történő megadásával, valamint a Velocity Budapest hírlevelére történő feliratkozással a Felhasználó személyes adatainak megadásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő kezelésére és feldolgozására.

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó megnevezése:

 

Adatkezelő:                                          Fekete Mandala Kft.
székhelye:                                           1023 Budapest, Zsigmond tér 1/B. 3. em. 2.
cégjegyzékszáma:                               Cg.01-09-185530
e-mail címe:                                         info@velocitybp.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma:       [●]

                              

Adatfeldolgozó:                                    DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
székhelye:                                           1097 Budapest, Fehérakác u 3.
cégjegyzékszáma:                               Cg.01-09-060665
telefonszáma:                                      06 40 45 45 45

 

II. Definíciók

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

III. Adatkezelés elvei

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy adatkezelési tevékenységét, az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzi:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; (Fttv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Elhtv.)

 

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználónak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, ideig és célra.

Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, a kezelt adatok köre

IV/1. Regisztráció

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználónak az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Szerződéskötés, számlázás esetén az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: belső felhasználású piackutatás, piaci elemzések készítése, statisztikák összeállítása, ajánlat készítése, megrendelések nyilvántartása és teljesítése, szerződéskötés, számlázás.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére a Felhasználónak a honlapon történő regisztrációjától az adatkezelés céljához - így különösen a szolgáltatás igénybevételéhez - elengedhetetlenül szükséges időtartamig jogosult. Adatkezelő az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján a Felhasználó személyes adatait törli és az adatkezelést megszünteti. A Felhasználó bármikor jogosult törölni regisztrációját. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történő adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama 8 év.

A Velocity Budapest weboldalán történő regisztráció során a Felhasználó személyes adatainak kezelése a – Felhasználó által megadott – következő személyes adatokra terjed ki:

 • vezeték- és keresztnév
 • lakcím (irányítószám, város, utca, házszám)
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szállítási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)
 • számlázási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)

Adatkezelés nyilvántartási száma: [●]

 

IV/2. Regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználónak az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Szerződéskötés, számlázás esetén az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a Velocity Budapest weboldalán vásárlóként nem regisztrált Felhasználó által leadott megrendelés teljesítése, ezzel összefüggésben ajánlat készítése, megrendelések nyilvántartása és teljesítése, szerződéskötés, számlázás.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére az adatkezelés céljához - így különösen a megrendelés teljesítéséhez - elengedhetetlenül szükséges időtartamig, de legfeljebb a megrendelés elküldését követő egy évig jogosult. Adatkezelő az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján a Felhasználó személyes adatait törli és az adatkezelést megszünteti. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történő adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama 8 év.

A Velocity Budapest weboldalán vásárlóként nem regisztrált Felhasználó által leadott megrendelés teljesítése során a Felhasználó személyes adatainak kezelése a – Felhasználó által megadott – következő személyes adatokra terjed ki:

 • vezeték- és keresztnév
 • lakcím (irányítószám, város, utca, házszám)
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • szállítási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)
 • számlázási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)

 

IV/3. Hírlevél Szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználónak a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§-a valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás alkalmával ad meg.

Az Adatkezelő Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Felhasználó tájékoztatása a Velocity Budapest termékeiről, szolgáltatásairól valamint marketing akcióiról hírlevél küldése útján.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a Hírlevél Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján törli és az adatkezelést megszünteti. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére a Felhasználónak a Hírlevél Szolgáltatásra történő feliratkozásától a szolgáltatásról való leiratkozásának időtartamáig jogosult. A Hírlevél Szolgáltatásról a Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni. A leiratkozás a hírlevélben „Leiratkozás” linkre kattintva lehetséges. A leiratkozással a Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását, így a Grt. 6.§-a értelmében részére a Velocity Budapest akcióit hirdető reklám hírlevél útján a továbbiakban nem küldhető.

A Hírlevél Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó személyes adatainak kezelése a – Felhasználó által megadott – következő személyes adatra terjed ki:

 • Felhasználó neve
 • Felhasználó e-mail címe

Adatkezelés nyilvántartási száma: [●]

 

V. A „Cookie”-kra vonatkozó szabályok

A Velocity Budapest weboldalán (www.velocitybp.hu) tett látogatások során az Adatkezelő ún. „cookie”-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küld a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Az Adatkezelő a cookie-t annak érdekében veszi igénybe, hogy összegyűjtsön olyan információkat (pl. böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je), melyek tájékoztatást nyújtanak az Adatkezelő részére arról, hogy a Velocity Budapest weboldalának látogatói milyen módon használják az oldalt. Az Adatkezelő a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok a Felhasználó merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és a Felhasználó további látogatásának megkönnyebbítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat az Adatkezelő nem használja fel a Felhasználó által előzetesen nem igényelt hirdetéseknek a Felhasználóhoz való eljuttatására. A Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák a felhasználó nevét, kizárólag egy IP címet foglalnak magukban.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: a honlapon történő látogatás befejezésével.

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

VI. Az adatot megismerők köre, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a honlapon történő regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás működtetése során adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége a Velocity Budapest webáruházában megrendelt termékeknek a Felhasználó által megadott címre történő kiszállítására és a kiszállítás teljesítéséhez szükséges kapcsolatfelvételre terjed ki.

Az Adatkezelő a Hírlevél Szolgáltatás során nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatkezelő a szolgáltatások működtetésével kapcsolatos személyes adatokat az Adatfeldolgozó kivételével harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

 

VII. Adatbiztonság követelményének biztosítása

A személyes adatokat az Adatkezelő a 1023 Budapest, Zsigmond tér 1/B. 3. em. 2. szám alatti székhelyén őrzi. A személyes adatokat tároló szerver a Proserver Kft. székhelyén (1152 Budapest, Szentmihályi út 137.) található.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és úgy hajtja végre, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes szakaszában biztosítsa minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen szükségesek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

 

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Felhasználó az Info tv. 14. §-ában és 15. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelőnél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását az Adatkezelő alábbi elérhetőségén keresztül:

 • levelezési cím: 1023 Budapest, Zsigmond tér 1/B. 3. em. 2.
 • e-mail: info@velocitybp.hu

 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban és ingyenesen. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról is, hogy a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 Az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; a Felhasználó azt kéri; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználót az Info tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, úgy a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

IX. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Felhasználó részére, valamint ha a személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Felhasználó jogosult jogorvoslattal élni.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Felhasználó az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

X. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Felhasználóval szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni a Felhasználónak az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Budapest, 2014. március 17.