Garancia

 

Amennyiben a termék kézhezvételétől számított  14 napon belül meggondolod magad, vagy mégsem tetszik, amit rendeltél, különösebb indoklás nélkül visszajuttathatod hozzánk.

Lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük neked a termék árát. További részletek az elllási joggal kapcsolatban az ÁSZF 6. pontjában olvasható itt.  A garancia kizárólag a vásárlásról szóló nyugta/számla leadásával egyidejűleg érvényesíthető, ezért kérjük, a számlát őrizd meg!

Amennyiben bármiféle panaszod merülne fel, kérjük jelezd nekünk (email-en, vagy telefonon) és megpróbáljuk megoldani a problémát.

 

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,
  • ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

A Szolgáltató hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az általa értékesített kerékpárok vonatkozásában  jótállásra köteles.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási igény határideje 1 év, mely határidő a termék átadásának napjával kezdődik. A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha a Szolgáltató jótállási kötelezettségének a Vásárló felhívására nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónap elteltével akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 7. és a 8. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Panaszkezelési módok, jogérvényesítés

 

Ügyfélszolgálat

A Vásárló a termékkel kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg:

a) A Velocity Budapest Kerékpárbolt és Szerviz üzletében (1023 Budapest, Lukács utca 2) személyesen, nyitvatartási időben (az üzlet nyitvatartási ideje elérhető a főmenüsorban a „Kapcsolat” menüpontra kattintva)

b) e-mailben: info@velocitybp.hu

Amennyiben a Vásárló panaszát közvetlenül a Szolgáltató munkatársánál személyesen terjeszti elő, a Szolgáltató a panaszt azonnal kivizsgálja és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja.

Amennyiben a Vásárló a szóbeli panaszra adott válasszal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről a Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató a Vásárló panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja és ezzel egyidejűleg megküldi a Vásárló részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.     

A Szolgáltató az elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Békéltetőtestület

Amennyiben a Vásárló panaszát a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán elutasítják vagy a Vásárló a panaszra adott válasszal nem ért egyet, a Vásárló a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Tesület
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Vásárló a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi felügyelőség elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36 1 450 2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

A felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.